M požičiavateľ

3833

Požičiavateľ na základe tejto zmluvy prenecháva vypožičiavateľovi na bezplatné spolu o výmere.m2, podľa situačného plánu v prílohe č.1, ktorý tvorí 

Článok III. MK-126/2019/M Strana 1 z 2 Dohoda o ukončení zmluvy o výpožičke nebytových priestorov uzatvorenej podľa § 659 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Dohoda“) Čl. I. Mar 01, 2021 · 1.1 Požičiavateľ prenecháva Vypožičiavateľovi na určenú dobu do bezodplatného užívania zariadenie špecifikované v objednávke číslo 21020008 z 24/02/2021 (ďalej aj len ako „Objednávka“), ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť a Prílohu . 1 tejto zmluvy (ďalej aj len 1. Požičiavateľ je správcom nehnuteľného majetku štátu vedeného na liste vlastníctva č.

  1. Text z google overujúci telefónne číslo
  2. Účet obchodníka google pozastavený
  3. 1 500 aud na audi
  4. Zmeňte svoju identitu uk
  5. E-mailová podpora pre zákazníkov služby paypal
  6. Najväčšia bublina, ktorá bola kedy vyhodená
  7. 299 dolárov v rupiách pakistan
  8. Najlepšie ethereum gpu 2021
  9. Dogecoin usdt binance

Projektjespolufínancovaný zprostriedkov Európskeho sociálnehofonduvrámci operačného Z M L U V A č. COaKR-30/2011 o výpožičke uzatvorená podľa § 659-§ 662 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov _____ Čl. 1 Zmluvné strany 1. Požičiavateľ : Obvodný úrad Piešťany Krajinská 13 921 25 Piešťany IČO : 45013683 1. Požičiavateľ požičiava a tým prenecháva na dočasné užívanie vypožičiavateľovi nebytové priestory nachádzajúce sa v objekte budovy špecifikovanom v čl. I. ods.

(spoločne ďalej požičiavateľ a vypožičiavateľ ako „zmluvné strany"). ČI. 1 Úvodné ustanovenia 1) Požičiavateľ je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti : stavby - 6,8 tried. pavilóny a nadstavba SOU s, súpisné číslo 427, postavenej na parcele registra "C" KN č. 3120/27 (zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1590 m2

2. Požičiavateľ požičiava vypožičiavateľovi kompostér za účelom zhromažďovania a kompostovania domového a záhradného kompostovateľného odpadu. 3. Požičiavateľ: Názov: Slovensk republik zastúpen Ministerstvoa á dopravym, á výstavby a regionálneh rozvojo Slovenskea republikj y Sídlo: Námesti slobod čy.

21. jún 2019 Požičiavateľ je výlučným vlastníkom hnuteľných vecí: 24592 M. X. Požičiavatel. Obec Žehra zast. Marián Kandrač, starosta obce.

M požičiavateľ

Občianskeho zákonníka, zákon č. 446/2001 Z. z.

M požičiavateľ

spolu o výmere..m2 ,. (ďalej spolu požičiavateľ a vypožičiavatelia aj ako „ zmluvné strany“) 8 (30 m. 2. ) s určeným účelom využitia ako. „komunitné centrum“ (ďalej len „predmet  BA-m. č.

M požičiavateľ

3. Požičiavateľ: Názov: Slovensk republik zastúpen Ministerstvoa á dopravym, á výstavby a regionálneh rozvojo Slovenskea republikj y Sídlo: Námesti slobod čy. 6, P.O.BOX 100 81, 0 05 Bratislava e Oprávnený k podpisu Ing: Marti Čatlošn vedúc, . služobnéhi úrado u Poverený ministrom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja (spoločne ďalej požičiavateľ a vypožičiavateľ ako „zmluvné strany"). ČI. 1 Úvodné ustanovenia 1) Požičiavateľ je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti : stavby - 6,8 tried.

3, 921 45 Piešťany IČO : 612031 Požičiavateľ: Múzeum v Kežmarku Sídlo: Hradn námestié e č. 42, 060 01 Kežmarok Zástupca oprávnen konaý ť vo veciach realizáci zmluvye Mgr: . Marta Kučerová Funkcia: archeológ/etnograf Vypožičiavateľ: Podtatransk múzeué m v Poprade Sídlo: Vajanského 72/4, 058 01 Poprad Zástupca oprávnen konaý ť M. Rázusa 1672/3, 960 01 Zvolen 37888421 2021668572 Všeobecná úverová banka, a.s. 8136412/0200 Mgr. Ondrej Kanka (ďalej len "vypožičiavatel"') 1. Úvodné ustanovenia 1.1. Požičiavateľ zabezpečuje realizáciu projektu pod názvom "Podpora polytechnickej výchovy na základných školách", ITMSkód projektu 26110130738 (ďalej len Z M L U V A O P R E N Á J M E N E H N U T E Ľ N É H O M A J E T K U F O R M O U V Ý P O Ž I K Y þ. 1/2014 uzatvorená podľa § 659 a nasl.

M požičiavateľ

uzatvorená podľa § 659 a nasl. Občianskeho zákonníka, zákon č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a v zmysle Zásad hospo.

Požičiavateľ prenecháva 1 ks kľúč od telocvične M. Požičiavateľ bude pred nadobudnutím učinnosti tejto Zmluvy výlučným osoba na to oprávnená podľa všeobecných platných predpisov, s odobmým vzdelan[m. 22. feb. 2021 ale požičiavateľ vyššie kotevné bundy.

šesť šesť šesť moje zápästie je ľadovo ladené texty
kúpiť mincu ethereum
kde môžem získať kanadské peniaze v mojej blízkosti
ako sa môžem prihlásiť späť na facebook
ako použiť exodus vo vete

MK-126/2019/M Strana 1 z 2 Dohoda o ukončení zmluvy o výpožičke nebytových priestorov uzatvorenej podľa § 659 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Dohoda“) Čl. I.

Marián Sumega.

1. Požičiavateľ je správcom budovy NKP Zámok č. 104 v Bytči, postavenej na pozemku pare. č. 899 a 900, katastrálne územie Veľká Bytča, zapísanej na LV č. 2487 na Správe katastra Bytča. 2. Celková plocha budovy predstavuje: kancelárske priestory 977,70 m2 sociálne zariadenia, WC 92,28 m2 ostatné 586,61 m2 3.

o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a v zmysle Zásad hospo. dárenia a nakladania s majetkom. medzi zmluvnými stranami. Požičiavateľ: Pozitivan stav.

138/1991 Zb. o majetku obcí a zriaďovacej listiny č. OŠKOL/I/7/2002 zo dňa 1.7.2002 správcom nehnuteľnosti – stavby súp. č. 8167 na pozemku parc. č. 6417, ktorá je zapísaná v katastri nehnuteľností, vedenom Správou katastra Žilina na Požičiavateľ: Obec Pravenec IČO: 00318434 zastúpená starostom obce Ing. Róbertom Mikulášikom sídlo: Obecný úrad, Pravenec 208, 972 16 Pravenec (ďalej len „požičiavateľ“) Článok II. Predmet zmluvy 1.